Statut fundacji

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ „5 STARS”

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1. Zawiązanie fundacji

1.1 Fundacja o nazwie „5 Stars”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona przez:

Joannę Świderek

– (łącznie „Fundator”),

aktem notarialnym sporządzonym przed Hebertem Perycem notariuszem w Warszawie w dniu 25 maja 2021 roku za numerem Rep. A nr 6010/2021.

1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

1.3 Fundacja może, w szczególności dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

1.4 Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2. Fundacja i siedziba

2.1 Fundacja ma osobowość prawną.

2.2 Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§3. Okres działalności fundacji

3.1 Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4. Obszar działania

4.1 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 W zakresie wynikającym z potrzeb właściwego realizowania swoich celów statutowych – Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. nazwa fundacji

5.1 Nazwa Fundacji brzmi „5 Stars”.

5.2 Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub jej celów.

§6. filie i oddziały

6.1 Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

6.2 Fundacja może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

6.3 Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rozdział II Cele i zasady FUNKCJONOWANIA Fundacji

§7. cele fundacji

7.1 Celem Fundacji jest:

 promocja i działanie na rzecz aktywnego, zdrowego trybu życia, w tym wspieranie i promocja każdego rodzaju aktywności sportowej;

 ochrona i promocja zdrowia,

 wsparcie osób i środowisk identyfikujących się z ideami sportu, postawami sportowymi takimi jak dyscyplina, wychowanie poprzez motywację, współpraca i samodoskonalenie;

 upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu;

 działalność na rzecz organizacji lub podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacja;

 organizowanie kampanii marketingowych i społecznych promujących sport, edukację sportową;

 wspieranie talentów z różnych dziedzin sportu oraz dbałość o stworzenie im optymalnych warunków do dalszego doskonalenia;

 organizacja wolontariatu i aktywizacja społeczności lokalnej;

 wspieranie działań na rzecz integracji wszystkich grup wiekowych i społecznych o różnej sprawności fizycznej;

 działalność na rzecz dla dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku.

7.2 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować lub wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współpraca może przybrać charakter organizacyjny, rzeczowy lub finansowy.

§8. formy działania

8.1 Fundacja realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

(a) propaguje rozwój kultury fizycznej oraz formy rekreacji przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów lub inicjatyw środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych;

(b) organizuje szkolenia i wydarzenia sportowe oraz stwarza dogodne warunki wszechstronnego rozwoju psychofizycznego ich uczestników;

(c) organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty;

(d) organizuje szkolenia, kolonie, półkolonie lub obozy dla zawodników, instruktorów oraz ich opiekunów;

(e) finansuje w całości lub w części imprezy o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym oraz sportowym;

(f) współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu i rekreacji z właściwymi organami UE, instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi;

(g) organizuje, wspiera i popularyzuje różnego rodzaju działania i aktywności dotyczące zdrowego, sportowego trybu życia oraz ogólnego rozwoju osobistego opartego na wartościach sportowych;

(h) organizuje kampanie marketingowe i społeczne promujące sport;

(i) współdziała w zakresie rozwijania i wspierania społeczności związanych ze sportem, w tym golfem;

(j) inicjuje, organizuje oraz wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, kultury fizycznej i sportu, w tym osób niepełnosprawnych;

(k) prowadzi kampanie i działania upowszechniające idee oraz wartości niesione przez edukację, kulturę fizyczną i sport;

(l) integruje, aktywizuje i wspieranie lokalne inicjatywy sportowe oraz osoby zainteresowane realizacją celów Fundacji;

(m) pozyskuje na swoje cele fundusze (krajowe i zagraniczne);

(n) zbiera, analizuje, opracowuje oraz udostępnia informacje w zakresie realizowanych działań, a także prowadzi i finansuje działalność wydawniczą popularyzującą cele Fundacji;

(o) wydaje raporty lub inne publikacje związanych z celami Fundacji.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§9. Majątek Fundacji

9.1 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) wniesionych przez Fundatora oraz składniki majątkowe nabyte przez w działalności Fundacji.

9.2 Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

9.3 Dochody Fundacji pochodzą z:

(a) grantów, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków, subwencji, spadków

(b) dochodów z majątku Fundacji;

(c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych prowadzonych przez Fundację samodzielnie, bądź przy udziale podmiotów trzecich;

(d) wpływów pochodzących z inwestycji lub wpływów kapitałowych pochodzących

w szczególności z wkładów na rachunkach bankowych, lokat oraz operacji finansowych;

(e) majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych;

(f) wypłat nawiązek oraz sum na cel społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

(g) dochodów uzyskiwanych z umów zawieranych ze sponsorami Fundacji.

9.4 Nadwyżka przychodów nad kosztami prowadzonej przez Fundację działalności będzie przekazywana na działalność Fundacji §7 i 8.1§8 Statutu.

9.5 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza, tylko gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10. rok obrotowy fundacji

10.1 Rok obrotowy Fundacji będzie obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

10.2 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.3 Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV Organy Fundacji

§11. organy fundacji

11.1 Organem Fundacji jest Zarząd.

Rozdział V Zarząd Fundacji

§12. powoływanie i odwoływanie członków zarządu

12.1 Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa. Prezes kieruje pracami Zarządu.

12.2 Wyboru i odwołania członków Zarządu, w tym Prezesa w każdym czasie dokonuje Fundator poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

12.3 Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.

12.4 Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

12.5 W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.

§13. tryb działania zarządu

13.1 Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

13.2 Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Fundacji.

13.3 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

13.4 Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być zatwierdzony przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

13.5 Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

13.6 Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji.

13.7 Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

§14. kompetencje zarządu

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy przede wszystkim:

(a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

(b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;

(c) ustalanie wielkości zatrudnienia;

(d) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

(e) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

(f) przyjmowanie darowizn, spadków, grantów i subwencji;

(g) zmiana Statutu Fundacji lub likwidacja Fundacji i wybór likwidatora;

(h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.

§15. wynagrodzenie członków zarządu

15.1 Zarząd Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę w Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.2 Do zawierania umów z członkiem Zarządu Fundacji upoważniony jest każdy z pozostałych członków zarządu Fundacji.

§16. komisja programowa

Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

Rozdział VI Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§17. Tworzenie oddziałów

17.1 Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

17.2 Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VII Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§18. rozwiązanie i likwidacja fundacji

18.1 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

18.2 Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

18.3 Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w §8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom lub organizacji, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

Rozdział VIII Zmiany Statutu

§19. zmiany statutu

19.1 Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany Statutu mogą także dotyczyć celów do realizacji ustanowionych i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§20. postanowienia końcowe

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

 

  • Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
  • Turnieje
  • Nasza historia
  • ASM Scholarship
  • Galerie